Vektora Cozum

VEKTORA BLOG

SuccessFactors Employee Central Bordro (ECP)

Employee Central Bordro (ECP), SuccessFactors Cloud'un güvenliği, ölçeği ve esnekliği ile sunulan yenilikçi bir bulut tabanlı çözümdür. Ayrıca Employee Central Bordro sistemi SAP'nin şirket içi maaş bordrosu çözümüyle aynı özellikleri ve avantajları barındırır. Bu çözüm ile birlikte SAP bordro hesaplama alt yapısı bir üst kademeye geçmekte ve EC ile SAP Bordro sistemi arasındaki entegrasyon kaynaklı sorunların önüne geçilmesi amaçlanır. EC bordro sistemi ile verileriniz EC tarafında bulut tabanlı bir yazılımda güncellenirken, bordronuz da bu EC sistemine bağlı yine bulut tabanlı başka bir sistemde hesaplanır.

Employee Central Bordro Nedir?

 Teknik olarak SAP HCM sistemini baz alan, verilerin bulut sistemde tutulduğu bir bordro çözümüdür.
 SF Employee Central ile entegre bir şekilde çalışır.
Bu çözüm ile standart SAP bordro çözümleri modern kullanıcı arayüzleri ile sunulur.
 Standart SAP ekranlarının sunduğu çözümler aynı şekilde bu çözümde de sunulur.

Employee Central Bordro Süreç Mimarisi

 

Süreçsel anlamda ECP sisteminde bordo çalıştırılabilmesi için Employee Central ve Employee Central Bordro sistemlerinin birlikte çalışmasına ihtiyaç vardır. Personel ile alakalı ana veriler EC sisteminde tanımlanırken, bordro hesaplamasına ilişkin işlemler EC Bordro sisteminde yapılır.

Bu iki sistem birbirinden farklı sistemler olmakla birlikte aradaki entegrasyon uçtan uça bir yöntemle sağlanır. Bu entegrasyon yönteminde herhangi bir ara katman mevcut değildir ve bu entegrasyon yöntemi EC de yapılan değişikliklerin kolay bir şekilde EC Bordro sistemine aktarılmasını sağlanır.

 

Personel verilerin hazırlanmasından ve bordroların çalıştırılmasından sonra oluşan veriler EC Bordro sistemi üzerinden Finans sistemine ve raporlama sistemlerine entegre edilebilir.

EC Bordro Sisteminin Genel Konsepti:

 Personel verilerinin tutulacağı sistem EC sistemi olacaktır. 
 Bütün HR süreçleri EC sisteminde takip edilir. 
 Bordro ile alakalı veriler EC Bordro sistemine uçtan uca bir yöntem (Doğrudan EC sisteminden ECP sistemine) ile ve BIB (Business Integration Builder) metodu kullanılarak kopyalanır. 
 Ülke özelindeki bilgi tipleri SAP’nin “Mashup” olarak tanımladığı yöntem ile EC sisteminde de oluşturulur. Bu yöntem ile personel verileri EC de yönetilirken verinin oluşumu EC Bordro tarafında olur. Mesela Türkiye özelinde 769 SGK Bilgi Tipinin veri girişi EC sistemindeki ekranlarda yapılırken veri doğrudan EC Bordro sistemine akar ve bordro hesaplamasına dahil edilir.
 Self servisler, organizasyon yönetimi kayıtları, iş akışları vb. süreçler EC bordro sisteminde takip edilmez. Bu kayıtlar EC sisteminde oluşur.

 Zaman verileri ilgili sistemden (EC sistemi ya da 3. parti yazılım) EC Bordro sistemine entegre edilir.
 Pozisyon ve iş bilgileri bazı yasal raporlarda kullanılması gerekliliğinden dolayı 0001 bilgi tipine kopyalanır. Bununla birlikte organizasyon yönetimi EC bordro sisteminde takip edilmez.
 EC bordro sistemi HCM Bordrosunun bir üst versiyonudur. Bu sistemin kaynak kodlarına erişim izni yoktur. Ayrıca “Enhancement spot” ların yerlerinin değişimine de izin verilmez. Bunlar dışında bordro fonksiyonları, bordro operasyonları, bordro raporları EC bordro sisteminde rahatlıkla oluşturulabilir. Bordro şemaları ve kuralları istenildiği şekilde yapılandırılabilir. Müşteri özel bilgi tipleri aynı şekilde uyarlanabilir.

İş Süreçleri:

Bordro hesaplamasını EC bordro sistemi vasıtasıyla yapmak isteyen bir kullanıcı genel olarak aşağıdaki süreçleri takip etmelidir.
 IK kullanıcısı personel ve personel ile bağlantılı bütün verileri EC sisteminde tanımlar.
 Personel kendisine özgü olan özel iletişim bilgileri, kişisel veriler, ödeme bilgileri gibi verileri yetkisi kapsamında EC sisteminde oluşturur.
 IK kullanıcısı bordro ile alakalı olan verileri EC sisteminde tanımlar.
 IK kullanıcısı vergi ve sosyal güvenlik ile alakalı ülke özel verileri EC sistemi üzerinde bulunan “mashup” ekranlarında oluşturur ve bu oluşturulan veriler doğrudan EC bordro sisteminde yaratılmış olur.
 IK kullanıcısı EC sistemi üzerinde bulunan “Bordro Yönetim Merkezi” ekranı vasıtasıyla bordro çalışmalarını yapabilir.
 Personel hesaplanmış bordrolarını EC sistemi üzerindeki “Ödeme Bilgileri” portletinde görüntüleyebilir.
 Oluşan bordro kayıtları finans sistemine SAP arayüz teknolojisi olan ALE ile gönderilir.

Zaman Yönetimi Bilgi Tipleri Genel Konsepti

 Müşteri, devamsızlık yönetimi ve zaman kaydı gibi önemli zaman süreçlerini kapsayacak şekilde bir Zaman Yönetimi sistemi (EC Zaman Yönetimi veya 3. Parti Yazılım) kullanmalıdır.
 2001 ve 2010 Bilgi tiplerinin entegrasyonu desteklenir.
 2002, 2003, 2006 Bilgi tiplerinin entegrasyonu proje bazlı olarak çözümlenir.

Bordro/Zaman Yönetimi Entegrasyon Kapsamı

 

 IK yöneticilerinin EC Bordro sistemindeki zaman yönetimi bilgi tiplerine erişimi
 2001, 2003, 2006 ve 2010 bilgi tiplerinin standart veya özel isteğe uyarlanmış entegrasyonu
 Diğer bordro/zaman yönetimi ilişkili bilgi tiplerinin kullanımı (Örneğin 0424 veya 0080 Bilgi Tipleri)
 Zaman değerlemesi programınının (RPTIME) Kullanımı
 Diğer bordro/zaman yönetimi ilişkili bilgi tiplerinin özel isteğe bağlı entegrasyonu
 EC Bordro sistemindeki zaman yönetimi verilerinin yasal raporlaması

Bordro/Zaman yönetimi entegrasyonu kapsamında desteklenmeyen ya da gelecekte desteklenmesi planlanan süreçler aşağıdaki gibidir:
 EC Bordro sistemini bağımsız bir zaman yönetim sistemi olarak kullanmak
 EC Bordro sistemindeki ESS, MSS, iş akışları, ve onaylar
 Bordro/zaman yönetimi ilişkili bilgi tiplerinin tümünün entegrasyonu
 CATS (Cross application time sheet) kullanımı
TMW (Time managers workplace) kullanımı

 

webinar iletişim
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım